Utbildning

Professionellt förhållningssätt och bemötande

 • Vad innebär egentligen ”professionell”?
 • Tydliggör gränser mellan privat och yrke
 • Bli tryggare i din roll för ett gott och förtroendefullt bemötande
 • Våga pröva, lära och stå ut med misstag

Professionellt förhållningssätt och bemötande

Vår utbildning genomför ni tillsammans i arbetslaget under en dag.

Här är några exempel på vad som ingår.

deltagare

Chefer och medarbetare tillsammans i grupper om max 12 eller 24 personer. 

Tid

6 timmar

Plats

Hos er eller digitalt

Vad innebär "professionell"?

Vilka föreställningar finns om professionalitet respektive personlig/privat? Hur påverkar icke-professionella bemötanden verksamhetens säkerhet?

Affektsmitta - hur skyddar du dig?

Affektsmitta hjälper oss i det sociala samspelet, men kan orsaka problem när människor ofta smittas av sorg, ilska och rädsla. 

Hjärnans hot- och återhämtningssystem

Hjärnans hotsystem vill att vi reagerar och presterar direkt när vi utsätts för något obehagligt. Detta är enkelt för oss, men också en energitjuv.

Form och förutsättningar

Utbildningen omfattar 6 h och ni deltar tillsammans med kollegorna. På så sätt kan ni omsätta kunskapen till praktik i er arbetsvardag.

Mer information om utbildningen

Hantera Agera utbildar

Syfte med utbildningen

En osäkerhet i bemötande och gränssättning, stress i att inte räcka till samt suddiga gränser mellan privat och yrke är en utmaning i många människohjälpande yrken idag. Vikten av att känna sig trygg i sin yrkesroll som en grund för ett gott och förtroendefullt bemötande, men samtidigt kunna hålla en yrkesmässig distans, löper som en röd tråd genom utbildningen. Syftet med utbildningen är därför att stärka deltagarna i deras professionella yrkesroll.

Deltagaren ska efter utbildningen känna sig tryggare i sin yrkesroll och ha bättre verktyg för att kunna bemöta andra. Chefer och medarbetare får en bättre överblick över hur olika individer i arbetslaget tolkar de situationer de är med om, och vilket stöd som behövs för att minska oro och stress på jobbet.

Mål med utbildningen

Efter utbildningen ska deltagaren:

 • reflekterat över hjärnans hot- och återhämtningssystem
 • undersökt fenomenet affektsmitta och dess påverkan på vårt mående
 • diskuterat vad mentalisering är och påverkar oss
 • provat på samtalsmetod 
 • applicerat tips på verktyg att använda i spända situationer
 • reflekterat över skillnaden mellan ett statiskt och dynamiskt mindset i vår professionella roll och lärande 

Målgrupp

Personalgrupper som i sitt arbete eller förtroendeuppdrag har kontakt med andra människor. Målgruppen är både medarbetare, chefer och skyddsombud, som genomför utbildningen tillsammans. Utbildningen kan även anpassas för en grupp skyddsombud och chefer på en arbetsplats.

Ur innehållet i utbildningen

 • reflektera kring hjärnans hot- och återhämtningssystem
 • ta del av och reflektera kring forskning om affektsmitta och mentalisering
 • applicera tips på verktyg att använda i spända situationer på egen verksamhet
 • pröva på samtalsmetod

Utbildningens innehåll utgår från forskning som finns om konflikt- och krishantering, riskanalyser, mänskligt beteende, biologiska och psykologiska behov. Den är utformad utifrån kunskap om hur vuxna lär sig.

Jag är intresserad av utbildningen

Professionellt förhållningssätt och bemötande

Hur gör jag nu?

Boka ett kostnadsfritt samtal med oss och berätta om era förutsättningar och utmaningar.
Vi föreslår hur ni kan komma vidare.

Hantera hot och obehag i arbetet

Stärk er förmåga att såväl enskilt som tillsammans kunna agera för att möta hot, hat och trakasserier inom ramen för er verksamhets uppdrag.

deltagare

Chefer och medarbetare tillsammans i grupper om max 12 eller 24 personer. 

Tid

6 timmar

Pris

36 000 SEK ex moms för >24 pers

Plats

Hos er eller digitalt