Utbildning

Hantera hot och obehag i arbetet

 • Träna er i verktyg för spända situationer
 • Diskutera skillnader mellan hot och obehag/rädsla
 • Metod för riskinventering och riskanalys 
 • Handlingsplan för hot och obehag i arbetet – ni har väl en för brand redan?

Hantera hot och obehag i arbetet

Vår grundutbildning, Hantera hot och obehag i arbetet genomför ni tillsammans i arbetslaget under en dag. 

Här är några exempel på vad som ingår.

Deltagare

Chefer och medarbetare tillsammans i grupper om max 12 eller 24 personer. 

Tid

6 timmar

Plats

Hos er eller digitalt

Farligt eller "bara" obehagligt?

Riskanalys och riskbedömning, och vad som händer med oss människor vid längre perioder av oönskad påverkan.

Verktyg för spända situationer

Vilka handlingsalternativ finns när en situation är obehaglig eller spänd?

Hur du påverkar en konflikt

Du är alltid en del av konflikten. Vad kan du göra för att den inte ska eskalera och bli farlig?

Handlingsplan

Handlingsplan för brand är ofta självklar i en verksamhet. Har ni en handlingsplan för spända situationer?

Mer information om utbildningen

Syfte med utbildningen

Syftet med grundutbildningen är att stärka deltagarnas förmåga att såväl enskilt som tillsammans kunna agera för att möta hot, hat och trakasserier inom ramen för uppdraget.

Deltagaren ska efter utbildningen känna sig tryggare i att kunna utföra sitt arbete och ha bättre verktyg för att kunna fatta svåra beslut utifrån gällande lagar och regler. Chefer och medarbetare får en bättre överblick över hur olika individer i arbetslaget tolkar de situationer de är med om, och vilket stöd som behövs för att minska oro och stress på jobbet.

Mål med utbildningen

Efter utbildningen ska deltagaren:

 • ha tränat sig i olika verktyg för att hantera spända situationer
 • ha diskuterat skillnad mellan hot och obehag
 • ha övat sig i att göra en riskinventering och riskanalys och undersökt vilka situationer som faktiskt är farliga, och vilka som mest är obehagliga
 • ha reflekterat över hjärnans hot- och återhämtningssystem
 • ha skapat ett utkast till handlingsplan

Målgrupp

Personalgrupper som i sitt arbete eller förtroendeuppdrag har kontakt med andra människor. Målgruppen är både medarbetare, chefer och skyddsombud, som genomför utbildningen tillsammans. Utbildningen kan även anpassas för en grupp skyddsombud och chefer på en arbetsplats.

Maximalt antal deltagare per utbildningstillfälle är 24 personer. Är ni 12 personer eller färre i ert arbetslag, kontakta oss för kostnadsförslag.

Ur innehållet i utbildningen

 • reflektera kring skillnader på hot och obehag
 • gör riskinventering och hotbildsanalys
 • ta del av och reflektera kring konfliktmodeller, coping- och bemötandestrategier
 • öva på att göra en handlingsplan

Utbildningens innehåll utgår från forskning som finns om konflikt- och krishantering, riskanalyser, mänskligt beteende, biologiska och psykologiska behov. Den är utformad utifrån kunskap om hur vuxna lär sig.

Jag är intresserad av utbildningen

Hantera hot och obehag i arbetet

Hur gör jag nu?

Boka ett kostnadsfritt samtal med oss och berätta om era förutsättningar och utmaningar.
Vi föreslår hur ni kan komma vidare.

Professionellt förhållningssätt & bemötande - trygg i din yrkesroll

Att känna sig trygg i sin yrkesroll för ett gott och förtroendefullt bemötande, och samtidigt hålla en yrkesmässig distans, är en röd tråd i denna utbildning.

deltagare

Chefer och medarbetare tillsammans i grupper om max 12 eller 24 personer. 

Tid

6 timmar

Plats

Hos er eller digitalt