Sättet att samtala är vårt bästa verktyg för att lösa konflikter och ge stöd åt kollegor.

Träna dig i samtalsmetod. Grunden till vår förmåga att lösa konflikter är hur vi väljer att kommunicera. Genom att kunna använda Aktivt Lyssnande, jag-budskap och ha en djupare kunskap om svåra samtal kan vi reducera eller helt undvika många konflikter.

OMFATTNING

1 dag om vi ses fysiskt, 2 halvdagar om utbildningen genomförs digitalt

FORM

Workshop: Kortare informationspass blandat med träning och diskussioner

MÅLGRUPP

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med samtalet som verktyg i ditt yrkesliv eller uppdrag.

SYFTE

Målet med många professionella samtal är att lösa en uppgift med fokus på att utveckla eller bibehålla en god relation med den du samtalar med, vilket ofta är en viktig förutsättning för att kunna lösa uppgiften. För att lyckas med detta på bästa sätt behöver vi en bra samtalsmodell att utgå ifrån och träna oss i. Aktivt Lyssnande är en evidensbaserad samtalsmetod, som med sina olika delar ger användbara verktyg i det professionella mötet. Utbildningen syftar till att utveckla deltagarnas samtalsfärdigheter för att möta olika människor på ett respektfullt och konfliktreducerande sätt.   

INNEHÅLL

Träning av de olika delarna i Aktivt Lyssnande; uppmuntran, spegling, sammanfattning samt öppna och slutna frågor. Undersöka i vilka situationer de olika delarna med fördel kan användas och upplevelsen av att ha blivit lyssnad på av någon som använder metoden.