Vi bekämpar effekterna av hot, hat och trakasserier tillsammans med er.

En studie från Totalförsvarets forskningsinstitut FOI våren 2020 visar att var femte kommentar i sociala medier som handlar om lokal politik innehöll någon form av hat, hot eller kränkning. Enligt Politikernas trygghetsundersökning som görs av BRÅ vartannat år är det vanligare att kvinnor utsätts än män.

Oavsett hur härdade och vana de som utsätts är, finns alltid en risk att denna typ av påverkan får genomslag i hur politiken utformas och hur de som utsätts väljer att förändra sina livsmönster. Risken för en allvarlig påverkan ökar dessutom över tid, om vi inte är medvetna om hur en utsatt vardag påverkar oss.

Hantera Agera arbetar på vetenskaplig grund för att synliggöra hur vi påverkas av hat, hot och trakasserier. Vi hjälper utsatta individer och organisationer att ta fram strategier för att systematiskt stärka motståndskraften och skapa robusthet för minska risken för allvarlig påverkan även i svåra situationer. Vi arbetar med utbildning, organisationsutveckling, handledning och krisstöd. Allt för att vi ska fortsätta kunna ha ett öppet samhälle med en fri debatt.

Exempel: Grundutbildning
Kurslängd: 1 dag
Antal deltagare: max 24 personer
Form: Workshop. Det innebär en handledarledd utbildning med informationspass följt av eget arbete och reflektion hos deltagaren. Utbildningen finns i såväl digital som fysisk form. Vi följer myndigheternas rekommendationer och direktiv för att minska smittspridning.

Syfte: Förbättra motståndskraften och öka trygghetskänslan för politiskt aktiva. Stärka deltagarens förmåga att stå emot hat, hot och trakasserier. Förbättra möjligheten att agera genomtänkt i obehagliga & hotfulla situationer, och att allra helst kunna avvärja dem innan de uppstår.

Innehåll, t.ex. reflektera kring skillnader på hot och obehag, göra en riskinventering och hotbildsanalys av egna verksamheten, ta del av och reflektera kring konfliktmodeller och copingstrategier. Innehållet är forskningsbaserat och beprövat i verkliga situationer.

Fortsättningsutbildning
Fortsättningsutbildningen anpassar vi efter situation och arbetsmiljö. Beroende på hur utvecklingen har varit sedan grundutbildningen, och de utmaningar som deltagarna möter i sin verksamhet.

Vi erbjuder också verksamhetsanpassade utbildningar, allt från kortare seminarier på en timme till train-the-trainers-utbildningar som sträcker sig över totalt 3-5 arbetsdagar. De sistnämnda utbildningarna syftar till att ge deltagarna en djupare förståelse för såväl hot, hat och trakasserier men också de pedagogiska utmaningarna man kan ställas inför som utbildare.

Fyll i kontaktformuläret nedan så återkommer vi med mer information!

När du anmäler dig godkänner du att Hantera Agera sparar och behandlar dina personuppgifter. Personuppgifter lämnas inte till tredje part utan används för att hantera intresseanmälan samt för efterföljande kontakter med erbjudanden och nyheter.